A0.Y.07.14


༧་༡༤  


ག་པར་འདུག ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་འདུགདཔེ་་་ ནང་ལ།  /  ཇ་འཐུང་།

"ག་པར:ཡོད།"


ནང་ལ།

"ད:ང:ནང་ལ:ཡོད།"

ཁོང:ག་པར:འདུག

 ➠   ཁོང::འདུག

"ག་རེ:བྱེད་ཀྱི:ཡོད།"


ཇ:འཐུང་།

"ངས:ཇ:འཐུང་གི:ཡོད།"

ཁོང:ག་རེ:བྱེད་ཀྱི:འདུག

 ➠   ཁོང::འདུག


༡་ "ག་པར:ཡོད།"

ཁོང་འདུག

"ག་རེ:བྱེད་ཀྱི:ཡོད།"

ཁོང་འདུག

༢་ མཆོད་རྟེན་ལ།  /  སྐོར་ར:རྒྱབ།


༣་ "ག་པར:ཡོད།"

ཁོང་འདུག

"ག་རེ:བྱེད་ཀྱི:ཡོད།"

ཁོང་འདུག

༤་ ཕྱི་ལོག་ལ།  /  ལྟད་མོ:ལྟ།


༥་ "ག་པར:ཡོད།"

ཁོང་འདུག

"ག་རེ:བྱེད་ཀྱི:ཡོད།"

ཁོང་འདུག

༦་ ཕྱི་ལོག་ལ།  /  གླིང་ཀ་གཏོང་།