A0.B.07.14


༧་༡༤  


ག་པར་འདུག ག་རེ་བྱེད་ཀྱི་འདུགདཔེ་་་ ནང་ལ།  /  ཇ་འཐུང་།

"ག་པར:ཡོད།"


ནང་ལ།

"ད:ང:ནང་ལ:ཡོད།"

ཁོང:ག་པར:འདུག

 ➠   ཁོང::འདུག

"ག་རེ:བྱེད་ཀྱི:ཡོད།"


ཇ:འཐུང་།

"ངས:ཇ:འཐུང་གི:ཡོད།"

ཁོང:ག་རེ:བྱེད་ཀྱི:འདུག

 ➠   ཁོང::འདུག


༡་ གུར་ནང་།  /  དེབ་ཀློག

༢་ "ག་པར:ཡོད།"

ཁོང་འདུག

"ག་རེ:བྱེད་ཀྱི:ཡོད།"

ཁོང་འདུག


༣་ ལས་ཁུངས་ནང་།  /  ལས་ཀ:བྱེད།

༤་ "ག་པར:ཡོད།"

ཁོང་འདུག

"ག་རེ:བྱེད་ཀྱི:ཡོད།"

ཁོང་འདུག


༥་ གསང་སྤྱོད་ལ།  /  ལག་པ་བཀྲུ།

༦་ "ག་པར:ཡོད།"

ཁོང་འདུག

"ག་རེ:བྱེད་ཀྱི:ཡོད།"

ཁོང་འདུག