A0.07.18


༧་༡༨      

༡་   ཁྱེད་རང་གིས:ག་རེ:བྱེད་ཀྱི: ཡོད། / འདུག

ཁ་པར:གཏོང་གི: ཡོད་པས། / འདུག་གས།

༢་   ངས:ཁ་པར:གཏོང་གི: མེད། / མི་འདུག

ངས:ཡི་གེ:འབྲི་གི: ཡོད། / འདུག

༣་   ཁོ་ཚོས:བོད་ཡིག:སྦྱོང་གི: ཡོད། / འདུག

བོད་སྐད:སྦྱོང་གི: མེད། / མི་འདུག

༤་   བསོད་ནམས་ཀྱིས:ཇ:འཐུགགི: ཡོད། / འདུག

ཆང:འཐུང་གི: མེད། / མི་འདུག

༥་   ཁྱེད་རད་གིས:ག་རེ:ཉན་གྱི: ཡོད། / འདུག

རྒན་ལགས་ལ:ཉན་གྱི: ཡོད་པས། / འདུག་གས།