A0.07.16


༧་༡༦   

ང࿒བདེ་པོ࿒ཡིན།

ང࿒ན་ཡི࿒འདུག

ངས࿒ལྟ་ཡི࿒མེད།

ང࿒མཐོང་གི࿒མི་འདུག

ངས࿒ཆར་པ࿒འབེབ་ཀྱི࿒ཡོད།

ཆར་པ࿒བབ་ཀྱི࿒འདུག

ངས࿒སྒོམ་གྱི࿒ཡོད།

ང࿒གོམས་ཀྱི࿒འདུག

ངས࿒ཆུ࿒སྐོལ་གྱི࿒ཡོད།

ཆུ࿒འཁོལ་གྱི࿒འདུག