༥་༡༩    

/

རྐཁོ དིཚོ ཅི རེ

རེ ཅི རེ

དེཚོ ཅི རེ

་་་

དི དོ དྲཔོ དུ

་་་

སེམས དིཉི ཅི རེ

་་་

མེཏོ དིཚོ ཅི རེ

་་་

བུམོ དིཉི ཅི རེ

་་་

ཉིདུགས དི མེཏོ དྲཔོ དུ

་་་

གུ དིཉི དྲཔོ དུ

་་་

དི བོསྐ རེ

བོའི སྐ ཡིགེ ཅི རེ

དི བོཡི རེ

ཅི རེདྲཔོ རེ