༢་༢༨    རེད་ས།

༡༽ དིལོརེད་ས།


རེད། ལོརེད། ལིརེད།

༢༽ དིདེབ࿒ རེད་ས།

རེད། དེབ࿒རེད།

༣༽ དིར࿒རེད་ས།

རེད། འདི་མར་རེད།

༤༽ དིརི རེད་པས།

རེད། རིརེད། གུར࿒རེད།

༥༽ དིལོརེད་ས།

མ་རེད། ལོ་མ࿒མ་རེད། ལམ࿒རེད།

༦༽ འདི࿒པུ་གུ࿒ རེད་པས།

རེད། རེད།

༧༽ དིག་རེད་ས།

རེད། འདི࿒ལག་པ࿒རེད།

༨༽ འདི࿒ རེད་པས།

རེད། རེད། སོ࿒རེད།